Nová kolekce jaro-léto již v prodeji.

Podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Společnost PFB Concept Czech s.r.o., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 054 43 628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 263740 („Provozovatel“), která je vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.conceptstorebrno.cz, vydává pro tento webový portál všeobecné obchodní podmínky, a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, s účinností od 1. 7. 2019 („Obchodní podmínky“).

 

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Uvedené zkratky či pojmy mají význam uvedený níže, není-li stanoveno odlišně:

Občanským zákoníkem“ je rozuměn zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Zákonem o ochraně spotřebitele” se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

Autorským zákonem” se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákonem o ochraně osobních údajů“ se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

GDPR” je nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinné od 25. 5. 2018;

Bankovním účtem“ je myšlen bankovní účet Provozovatele, číslo: 7787352/0800;

Portálem“ se rozumí internetová stránka Provozovatele nacházející se na www.conceptstorebrno.cz;

Internetovým obchodem“ se rozumí internetový obchod Provozovatele provozovaný na Portálu;

Objednávka” je projev vůle Zákazníka spočívající v projevení závazného zájmu o zakoupení zboží prodávaného Provozovatelem v Internetovém obchodu a uhrazení kupní ceny za toto zboží. Takto učiněný projev vůle je chápán ve smyslu § 1731 a násl. Občanského zákoníku za návrh na uzavření smlouvy s Provozovatelem. Smluvní vztah ve smyslu § 1820 a násl. Občanského zákoníku vzniká mezi Provozovatelem a Zákazníkem až okamžikem potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele. Provozovatel je povinen zaslat Zákazníkovi zboží, za které byla Provozovateli uhrazena částka odpovídající kupní ceně za zboží;

Zákazník“ je jakákoli fyzická či právnická osoba, která učiní Objednávku v Internetovém obchodu;

Spotřebitel“ je v souladu s § 2 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele zákazník, fyzická osoba, která při učinění a dokončení Objednávky nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

Kupní smlouva“ je kupní smlouvou uzavřenou distančním způsobem v souladu s § 1820 a násl. Občanského zákoníku, mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej zboží umístěného v Internetovém obchodě ze strany Provozovatele a uhrazení kupní ceny za toto zboží ze strany Zákazníka.

Formulář odstoupení“ je formulář, který je dostupný na Portálu Provozovatele a používá se k odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem ve smyslu § 1829 a následujících ustanovení Občanského zákoníku.

 

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

V Internetovém obchodě Provozovatel, jakožto prodávající, nabízí potenciálním Zákazníkům, jakožto kupujícím, zboží rozřazené do několika kategorií, a to včetně uvedení kupních cen za jednotlivé položky. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky zveřejněné na Portálu jsou konečné.

Tato nabídka ze strany Provozovatele je nezávazná a Provozovatel není povinen bez dalšího uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu se Zákazníkem. Internetový obchod obsahuje intuitivní postup, který návštěvníka Portálu provází objednávkovým procesem.

Kupní smlouva vzniká okamžikem akceptace Objednávky ze strany Provozovatele formou e-mailu adresovanému Zákazníkovi. Předmětem takto vzniklého smluvního vztahu je povinnost Zákazníka uhradit Provozovateli sjednanou kupní cenu za objednané zboží a zároveň povinnost Provozovatele předat takto uhrazené zboží Zákazníkovi, a to dohodnutou formou.

Provozovatel jako prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít Kupní smlouvu se Zákazníkem, který již v minulosti jednal vědomě v rozporu s Obchodními podmínkami.

Odesláním Objednávky a zaškrtnutím pole „Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami“ Zákazník potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami v plném znění seznámil a souhlasí s nimi bez výhrad.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník má právo zrušit Objednávku nejpozději do okamžiku, kdy mu bude Provozovatelem potvrzena, případně do okamžiku uhrazení kupní ceny, předchází-li okamžik uhrazení okamžiku doručení potvrzení (tj. již uhrazenou objednávku nelze zrušit ze strany Zákazníka), a to oznámením na e-mailové adrese obchod@pfbbrno.cz s uvedením údajů, které Provozovateli umožní dostatečnou identifikaci dané Objednávky.

Postup odstoupení od Kupní smlouvy se v případě zákazníka Spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména § 1829 a následujícími.

Spotřebitel má právo odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní, jež plyne ode dne převzetí zboží od Provozovatele. Tím není dotčen § 1837 Občanského zákoníku upravující případy, v nichž Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy jsou Spotřebitel i Provozovatel povinni navrátit si bez zbytečných odkladů poskytnutá vzájemná plnění. Náklady spojené s navrácením zakoupeného zboží hradí výlučně Spotřebitel. Spotřebitel je povinen v případě navrácení zakoupeného zboží navrátit jej se všemi dokumenty dokládající zejména vznik smluvního vztahu s Provozovatelem. Spotřebitel v souladu s § 1833 Občanského zákoníku odpovídá Provozovateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Chce-li Spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od Kupní smlouvy, musí o tom Provozovatele informovat ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel oznámit Provozovateli prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu obchod@pfbbrno.cz, případně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele. K odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využít Formulář odstoupení, který je dostupný na Portálu Provozovatele. Zboží, které bylo předmětem Kupní smlouvy je Spotřebitel povinen zaslat na adresu Provozovatele. Náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel. Po obdržení vráceného zboží zašle Provozovatel na účet Spotřebitele částku odpovídající kupní ceně za zboží, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu. V rámci odstoupení od Kupní smlouvy lze individuálně dohodnout výměnu vráceného zboží za jiné zboží z Portálu Provozovatele, přičemž v tomto případě by následně došlo k vyrovnání rozdílu v Kupní ceně.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník je povinen uhradit cenu za zboží včetně poplatků za související služby (doprava, balení) a Provozovatel není povinen Zákazníkovi předat zboží dříve, než dojde k úhradě celé částky ceny za zboží včetně poplatků.

Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů platby:

a/ dobírka – zákazník zaplatí za zboží při přebrání od doručovatele,

b/ platba kartou – platební brána GoPay

c/ převodem – kupující zaplatí za zboží na účet prodávajícího. Číslo účtu prodávajícího: 7787352/0800, Zákazník je v takovém případě povinen při zadávání příkazu k platbě uvést variabilní symbol platby (číslo Objednávky).

 

ZÁRUKA A REKLAMACE

Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za vady zboží dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, pokud se na zboží vyskytnou při jeho převzetí, popřípadě v záruční době. Pokud je Zákazník Spotřebitel, odpovídá Provozovatel za vady dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Zákazník je povinen Provozovateli oznámit vady dodaného zboží a uplatnit práva z odpovědnosti za vady písemně na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem na obchod@pfbbrno.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, co Zákazník vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce zboží. Zákazník ve své reklamaci uvede číslo Objednávky, přesný název zboží, stručný popis vady zboží a okolnosti při/po kterých se projevuje vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty.

Provozovatel poskytuje záruku za kvalitu zboží v trvání 24 měsíců; zárukou za kvalitu se Provozovatel coby prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruka začíná plynout dnem převzetí zboží Zákazníkem. Zákazník je povinen zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí. Zákazník je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit s návodem a se záručními podmínkami.

Zákazník není v záruční době oprávněn uplatňovat práva z vad, pokud se jedná opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

O výsledku reklamace bude Zákazník informován bezodkladně po ukončení reklamačního řízení prostřednictvím e-mailu.

Všechna ustanovení této části je potřeba vykládat s ohledem na povahu dodávaného zboží.

 

VII. PODMÍNKY DODÁNÍ

Skladované zboží je zpravidla expedováno do tří pracovních dnů od potvrzení Objednávky. Zákazník je o výši nákladů na dopravu objednaného zboží informován při výběru způsobu dopravy zboží v rámci procesu tvorby Objednávky. O termínu doručení je Zákazník informován e-mailem.

Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů dopravy:

a/ Kurýr DPD –Doručování zásilek řídí podmínkami příslušné kurýrní služby;

b/ Česká pošta - Doručování zásilek řídí příslušnými podmínkami České pošty a.s.;

c/ Osobní vyzvednutí v Brně - na adrese Panská 12, Brno;

d/ Jiný dopravce ze seznamu dopravců dle volby Zákazníka při procesu tvorby Objednávky;

V případě, že Zákazník nepřevezme zásilku, dochází k porušení Kupní smlouvy ze strany Zákazníka. Zákazník dále bere na vědomí, že pokud je mu po závazném potvrzení Objednávky doručeno zboží a on je odmítne převzít, může vůči němu Provozovatel uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednaného zboží. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo stranami ujednáno, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží.

Zákazník je povinen si při přebrání zboží zkontrolovat, zda mu bylo zboží dodáno v předpokládané kvalitě a množství.

Zákazník a Provozovatel si mohou individuálně dohodnout jiný způsob dodání zboží, tento způsob musí být Provozovatelem potvrzen e-mailem.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR je souhlas Zákazníka se zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů Provozovatelem za účelem zasílání newsletteru vyjádřen v samostatném dokumentu nazvaném Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s článkem 6, bodem 1., písm. b) GDPR jsou některé osobní údaje zákazníka považovány za údaje nezbytné pro splnění smlouvy, k jejichž zpracování není potřeba souhlas. V případě zákazníka fyzické osoby se jedná o jeho jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a e-mailovou adresu. V případě zákazníka právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající se jedná o název či obchodní firmu, adresu sídla, IČ, DIČ, údaje o plátcovství DPH a e-mailovou adresu.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky se týkají pouze vztahů vznikajících mezi Provozovatelem a Zákazníky a řídí se právními předpisy České republiky.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je uvedené na Portálu v den odeslání Objednávky, pokud není písemně dohodnuto jinak. Pokud odešle Zákazník Objednávku po dni, ve kterém došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Provozovatel má právo tyto Obchodní podmínky změnit kdykoliv, změna obchodních podmínek však nemůže Zákazníka zpětně negativně postihnout (jinými slovy: pro Zákazníka jsou platné a závazné podmínky aktuální v čase objednání zboží).

Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Provozovatelem vzniklé přede dnem nabytí účinnosti Obchodních podmínek se řídí těmito Obchodními podmínkami, o čemž budou dosavadní Zákazníci informováni.

Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Provozovatel a Zákazník se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Obchodními podmínkami jako celku.

Koupí zboží Zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.